Udnyttelse af Spildvarme

Mere om Varmegenvinding fra Procesopvarmning

 

I fremstillingsvirksomheder anvendes som bekendt ofte store mængder varme - tilført af store kedler, fjernvarmeforsyningen eller elektrisk. Kun en beskeden mængde varme forsvinder diffust igennem selve bygningens vægge og tag i lighed med almindelig rumopvarmning.

Langt størstedelen af varmen bortledes som varm afkastluft, varm røggas eller som varmt vand - og på rimelig definerede steder.

Til industriel varmegenvinding kræves  skræddersyede løsninger hvor varmevekslere udgør den centrale del - de såkaldte rekuperative enheder - til produktion af damp, opvarmning af termisk olie (hedtolie) eller hedtvand.

Varmevekslere

Mens pladevarmevekslere og lamelvarmevekslere hurtig kan beregnes, kræver design, layout og beregning af de specielle varmevekslere en del ingeniørtimer. Kun fantasien sætter grænser for varmeveksleres udformning, og derfor er erfaring og rutine i udlægning af enhederne afgørende for opnåelse af en økonomisk og teknisk god løsning.

AB&CO tilbyder design, layout og beregning hvorefter det står kunden frit for at få produceret varmeveksleren på eget værksted. Det kan aftalte om hvor meget arbejdet der skal udføres - fra oplysninger om hedefladens størrelse og geometri samt termiske beregning, til komplette tegnings-underlag i redigérbar AutoCad-format.

Specialkedler og -systemer

På samme måde skal også specialkedler og specialsystemer beregnes, udlægges og projekteres - hvorefter der er valgfrihed til at bruge konsulentarbejdet sammen med andre værksteder eller virksomheder.

Relevante links:

Sankey diagram - AB&CO (TM)
Eksempel på energistrømme - her i et kedelanlæg. Udfordringerne i industriel varme-genvinding tager udgangspunkt i en erkendelse af, at selv den nyttiggjorte varme på et tidspunkt bliver til spildvarme. Så hvor er der mulighed for at tage temperatur ud af energistrømme før de endelig ledes ud til omgivelserne (luft, vand eller jord) - og med den mindst mulige investering ?

 

Virksomheder opnår 7 store økonomiske og "grønne" gevinster ved at etablere effektiv varmegenvinding i procesopvarmning.

 

   >  Reduktion af energiomkostninger

  
>  Reduktion af miljøafgifter

  
>  Modernisering og effektivisering af både energisystem og produktion

  
Reduktion af vedligeholdelsesudgifter ifm. opdatering af energisystemet

  
>  Reduktion af miljøbelastning - bedre grønne regnskaber

  
>  Nyt bedre firma-image og positiv promovering både internt og eksternt

 
>  Offentligt tilskud til energibesparende foranstaltninger
 

Husk at alt produceret varme ender som spildvarme - så find de store energistrømme!

 

Eksempel på AB&CO · TT BOILERS economiser, udviklet specielt til mindre dampkedler og dampgene-ratorer, hvor røggassen afkøles, mens fødevand eller ekstern vand opvarmes. Effektiv og billig.

Varmevekslere designet af AB&CO til udnyttelse af spildvarme i 120.000 Nm³/time afkastluft á 550°C - til opvarmning af samme mængde friskluft.

Foto viser en af i alt tre enheder på hver 30 T, udført i syrefast rustfrit stål - leveret til Haldor Topsøe A/S
.

 

 


DETALJER OM BESPARELSERNE
 

AB&CO · CONSULT

 
   


Der ligger oftest betragtelige økonomiske og samtidig miljømæssige gevinster i at få trimmet procesopvarmning.

Mange procesopvarmningssystemer er moderne og effektive, men lige så mange er utidssvarende og nedslidte. Sidstnævnte kan alene af den grund være meget dyre at vedligeholde - og så er de tilmed belastende for miljøet. Virksomheder oplyses ofte at der er ikke investeret i en fornyelse fordi det kræver økonomisk likviditet og fordi der skal bruges meget tid, men kommer man ind i en mere dybdegående dialog, viser det sig ofte at den overordnede årsag er at det er meget svært for ledelsen at overskue mulighederne og om det i det hele taget er en god idé at bruge tid og penge på.

Men selv små forbedringer har ofte forbavsende stor økonomisk og miljømæssig effekt, og her ligger faktisk en hel åbenlys mulighed for at forbedre bundlinien i virksomhedens regnskab.

Det giver naturligvis god mening at sikre sig at man ikke har flere udgifter til dette end højst nødvendigt.

Mange af de tiltag som giver besparelser, er i lang række tilfælde være af en art som myndighederne på et tidspunkt kan kræve skal implementeres i virksomheden pga. de miljømæssige konsekvenser som energibesparelser har.

Så hvorfor ikke gøre de tiltag før konkurrenterne gør det, så man får fordelen nu ved at have trimmet sig op i tide?

 

For det scenarie som mange virksomheder nu for alvor skal forholde sig til er at driftsomkostninger til procesopvarmning stiger både med udviklingen i energipriser og de skrappere lovmæssige krav til miljø.

Det er en kendsgerning at  man overalt i verden anser energiforbrug og forbrænding af fossile brændsler for at være tæt forbundet med miljø-konsekvenser - og specielt klima-forandringer. Netop fossile brændsler (olie og gas) bruges i store mængder i forbindelse med procesopvarmning. Vi har i dag nok kun ser toppen af det smeltende isbjerg mht. de økonomiske konsekvenser. Dette vil i fremtiden få for virksomheder med stort forbrug af den "forkerte energiform". Man har allerede i dag verden over fået indført store sanktioner i forbrug af visse energiformer for at nedbringe CO2udslippet. Med de meget mærkbare CO2 afgifter og kvoter, er de første økonomiske konsekvenser således allerede blevet håndgribelig virkelighed for alle producerende virksomheder - og som førnævnt specielt dem der bruger meget energi i produktionen.

Der er i dag ingen konflikt mellem at virksomheden er miljøbevidst og at den tjener godt på dette. For sådan er situationen i dag. Olie og gas koster penge, og selvom prisen både går op og ned - så er den i det lange løb altid stigende. Samtidig bliver den globale leveringssikkerhed stadig mere uafklaret. Alt i alt er man næsten alle steder klar over at tidligere tiders lave energipriser og stabile energileverancer aldrig kommer igen. 


Som varmekonsulenter med speciale i varmegenvinding i procesopvarmning, tilbyder vi professionel bistand til håndgribelige besparelser i procesvarme-systemerne. Vi tilbyder konkrete tiltag tilpasset virksomhedens behov i tæt samarbejde med både  ledelsen og de produktions- og driftsansvarlige medarbejdere.

Vi laver ikke de berygtede lange rapporter med teoretisk vurdering og betragtninger, men udarbejder korte og enkle oplæg  med konkrete anvisninger af tiltag og prisestimater, som virksomheden vi kan disponere efter til opnåelse af de bedste resultater.

Vi kan sagtens lave dybtgående rapporter, men vi har vores største kapacitet i det operative - konkrete tiltag startende dér hvor man kan spare mest med din mindste investering.

Med mere end 20 års erfaring med industriel opvarmning og proces-opvarmning, har vi set mange tilfælde med uforholdsmæssige og unødvendige store udgifter til energi, miljø og vand. Det er som førnævnt især på ældre varmesystemer, samt hvor man på et tidspunkt har omlagt en produktion. Men det ses også på helt nyetablerede produktioner / produktionslinier.

 

Hvor store er mulighederne så ?

Spørgsmålet kan besvares ved at vi ser tilbage på de mange installationer af procesvarmesystemer, som vi har været involveret i gennem årene. Der danner sig nemlig et interessant mønster  i form en 30-30-30-10 regel, der giver stof til eftertanke :

  • I 30% af tilfældene vil blot en almindelig gennemgang og justering af parametre (måske indkøb af lidt armatur og instrumenter) i varmesystemet give væsentlige besparelser

  • I yderligere 30% af tilfældene vil mindre ændringer med indsættelse af relativ billige komponenter (herunder enkelt varme-genvinding) medfører så store besparelser at investeringen er tjent hjem allerede efter 1 - 2 år

  • I yderligere 30% af tilfældene skal der så store ændringer til i varme-systemet for at opnå besparelser, at investeringen vil være tjent hjem på 3 - 4 år. Miljømæssige forhold, grønne regnskaber, reduktion i CO2 udledning samt stort vandforbrug - vil oftest vil være en medvirkende årsager til at man foretager denne investering.

  • I 10% af de tilfælde hvor virksomheden har bedt om bistand pga. mistanke om mulig skjulte besparelser, har virksomheden været helt trimmet og yderligere tiltag ville have haft en meget tvivlsom effekt.


     
Læs mere om :

Eksempler - varmegenvinding

Konsulentaftalens udformning

AB&CO · CONSULT tilbyder rådgivning i godt miljø og økonomiske besparelser gennem optimering af virksomheders forbrug af energi til procesopvarmning.

Vi har arbejdet med optimering og varmegenvinding til industrien i mere end 20 år - siden dengang det mere var "nice to have" og ikke som i dag "need to have".

Kontakt os i dag og kom et skridt foran

 

AB&CO · CONSULT
Anpartsselskab 

Skolelodden 21,  3450 Allerød  

Tlf.  2624 7599