RØGGASKEDEL

Introduktion til Kedeldrift
med V
armegenvinding af Røggas eller Afkastluft
  

kontakt                                               hovedmenu

 

 

Introduktion

Røggas / udstødsgas indeholder store mængder varme. Motorer producerer store mængder røggas ved høje temperaturer. Fra kedler er røggastemperaturerne noget lavere. I stedet for at miste varmen i den bortledte røggas, muliggør anvendelse af de såkaldte economisere eller røggaskedler at der i stedet for bortledning produceres brugbar varme i form af damp, hedtolie, hedtvand (tryksat og over 120°C) eller varmtvand (atmosfærisk). 
Economizere installeret på AB&CO hedtoliekedler
Leverance på 5 kedelsystemer på bundramme til Kina, Thailand og Malaysia
 

Også i afkastluft fra f.eks. tørreanlæg, kan der være meget store mængde spildvarme.

Disse enheder har været anvendt i mange år og mange steder. Man har altid haft en vis balance i anvendelse af løsninger af varmegenvinding, integreret i kedelløsninger.

I dag er det mere reglen end undtagelsen at lave varmegenvinding i forbindelse med procesopvarmning. Det vil sige at man gør det alle steder hvor man har mulighed for det. Årsagen er naturligvis først og fremmest at man kan spare på energi og nedbringe meget store driftsudgifter. Herudover er det et ikke helt uvæsentligt miljøforhold omkring CO2, som i sidste ende har en økonomisk effekt.

 Economiser med en enkel eller flere udtrækbare indsatse
og med ekstra plads til fremtidige udvidelser

Grundlæggende er economisere eller røggaskedler en varmeveksler. Ydelsen afhænger af størrelse og design af enheden, men først og fremmest af ydre faktorer dvs. røggastemperaturer, røggasmængder samt de termiske størrelse på den "kolde" side. Dette betyder bla. at meget varm røggas fra motorer gør det muligt at producere højtryksdamp eller varm termiske olie (hedtolie), mens koldere røggas fra f.eks. kedler kun muliggør opvarmning af varmtvand af moderat temperatur.

Ligesom det gælder for varmevekslere generelt, vil den samme ydelse på en economiser kunne afstedkomme mange forskellige former og størrelser på enheden afhængige af de eksakte omstædigheder og de overordnede tekniske krav.

Economizer2.jpg (26169 bytes)

Economisere er den centrale del i varmegenvinding, og de kan udføres på mange typer varmevekslere og opbygget i mange typer systemer. På dette link om varmegenvinding, som er et kompendium i pdf-format, præsenteres en lang række løsninger.

Det kan være en fordel at anvende AB&CO · CONSULT som konsulent for at opnå den optimale løsning dvs. den største og hurtigste netto indtjening. For det er vigtigt at man identificere og prioritere de steder i et procesvarmesystem, hvor man får den største effekt på den nemmeste måde - det er logisk, men ikke desto mindre temmelig vanskelig i praksis.

Varmevekslere & Kedler

Economisere - eller røggaskølere - kan fungere som varmevekslere som vist ovenfor, og hvor vand, olie eller anden væske varmes op samtidig med at røggassen køles.

Men de kan også fungere som regulære kedler og bliver ofte kaldt røggaskedler. Kedelydelsen reguleres med ekstern by-pass som vist nedenfor (foto og 3D illustration).

Economisere som røggaskedler kan være baseret med produktion af damp, opvarmning af hedtolie eller hedtvand som varmebærer, - og bestykkes som andre kedler dvs. med pumper, armatur, instrumentering og styring (se foto i kolonnen til højre).

 


 

Systemer

Meget ofte er røggaskedler / economisere en del af et integreret kedelsystem med olie (eller gas) fyrede kedler. Her er der ikke tale om hurtige og nemme løsninger, men løsninger med langsigtede økonomiske perspektiver.

Nedenfor er vist et eksempel på et varmesystem med én economiser (røggaskedel) der arbejder som dampkedel i et til opgaven  tilpasset  totalarrangement. Bemærk at det er det samme dampkedelsystem, uanset om det er en røggaskedel eller en konventionel dampkedel. 

 

wpe8.jpg (46432 bytes)

 

 

  Formular
til Forespørgsler

 

 

 


Service
og
Reservedele

 
Teknisk
Assistance & Værktøj