CO2 Reduktion i Stor Skala

 

Hvorfor er der problemer med kul, olie og gas ?

Fossilt brændsel er oprindelig organisk materiale fra planter der groede i urtiden og som dengang i vækstprocessen producerede ilt til omgivelserne. Siden er dette plantemateriale indesluttet og igennem millioner af år nedbrudt til fossilt materiale, altså kul, olie og gas. 

Når man dyrker planter (træer) og senere brænder det af som f.eks. træ, flis, halm og andet plantemateriale - så er der en ligevægt imellem den ilt planterne producerer i deres levetid og den CO2 de producerer når enten forrådner eller bliver brændt af. For planter optager ligeså meget ilt igennem CO2 som de producerer som rent ilt - regnestykket går op.
 


Men når man i dag afbrænder det gamle fossile brændsel er der ikke denne ligevægt, idet plantematerialet allerede producerede ilten for mange millioner år siden, hvilket ikke har umiddelbart effekt i dag.  Lige denne del af den i øvrig enorme mængde planter på jorden nåede de aldrig efterfølgende at producere CO2, da materialet af forskellige årsager kom til at ligge indesluttet i lommer under jordens overflade og blev til fossilt plantemateriale. Det er denne CO2 der frigives i dag ved forbrænding af de fossile materiale. Regnestykket går ikke op - der frigives CO2 uden at der også produceres ilt.

CO2 er et tungt molekyle og har desværre også den egenskab at den er effektiv som varmeisolering af kloden. Det kan give en lidt højere temperatur, men det er først og fremmest den termodynamiske konsekvenser der er meget svære at forudse. Luft og hav reagerer meget utilregneligt på små ændringer i temperatur. Det er ofte lokale ekstreme forhold, som temperatur, nedbør og storme.

Nogle forskere mener endda at seismisk aktivitet både vulkaner og jordskælv kan stimuleres at disse vejrændringer. Andre forskere mener modsat at alt er helt tilfældigt og ligeså meget afhængig af sol-aktiviteten og kosmiske udladninger i øvrigt. Politikere bruger det derfor både den ene og den anden vej.

Men som teknikere og fagfolk bør man vide at der er et vist sammenhæng der er imellem afbrænding af fossile brændsler og CO2 isolerende virkning. Hvor meget den er skal vi ikke i dette forum diskutere, men blot konstatere at større nedbringelse af CO2 i dag er lovmæssigt krav og at der også er politisk er en stigende vilje til at skærpe dette krav.

 

Hvorfor kan procesopvarmning give CO2 reduktion i stor skala ?

De største globale syndere i udledning af CO2 er den enkelte familie; med energiforbrug til boligopvarmning, aircondition og til kørsel i eget motorkøretøj. Den enkelte families energiforbrug er naturligvis ingenting i det samlede billede, og derfor skal udledning af CO2 hos alle familier verden over løses samlet, hvilket derfor bliver ad politisk vej med generelle krav, anbefalinger og retningslinier.

Det er noget anderledes i fremstillingsvirksomheder. Disse er naturligvis også underlagt politiske beslutninger, men der er en væsentlig forskel. De bruger ofte meget store mængder energi til deres procesvarmevarme - tilført af store industrikedler, ekstern varmeforsyning og/eller el-forsyning. I modsætning til familiens energiforbrug, kan det derfor betale sig at investere i individuel fagbistand og etablere særlige tilpassede foranstaltninger for at nedbringe energiforbruget til procesopvarmning.

Fremstillingsvirksomheders energiforbrug til procesopvarmning sker i høj grad ved afbrænding af føromtalte fossile brændsel dvs. olie, gas og kul. Kun en beskeden mængde varme forsvinder diffust igennem selve bygningens vægge og tag i lighed med almindelig rumopvarmning. Langt størstedelen af varmen bortledes som varm afkastluft, varm røggas eller som varmt/tempereret vand - og samtidig på rimelig definerede steder.

Det er på disse definerede steder at der er mange penge at spare ved at etablere en effektiv varmegenvinding. Men der kræves et stort stykke fodarbejde som vil munde ud i de lønsomme skræddersyede løsninger.

 

Varmeveksler til udnyttelse af spildvarme i  afkastluft - til opvarmning af friskluft til en katalytisk proces.

Foto viser en af i alt tre enheder på hver 30 T, udført i syrefast rustfrit stål - leveret til Haldor Topsøe A/S
.
 

Kontakt AB&CO · CONSULT for en grøn & blå løsning.