VARMEGENVINDING

UDNYTTELSE AF SPILVARME I PROCESOPVARMNING

 


 

 

Introduktion

I fremstillingsvirksomheder anvendes som bekendt ofte store mængder varme - tilført af store kedler, fjernvarme-forsyningen eller elektrisk. Kun en beskeden mængde varme forsvinder diffust igennem selve bygningens vægge og tag i lighed med almindelig rum-opvarmning. For langt størstedelen af varmen bortledes som varm afkastluft, varm røggas eller som varmt vand - og det sker på rimelig definerede steder.

AB&CO har leveret konsulentbistand og løsninger til varmegenvinding, til de største danske ingeniørvirksomheder igennem 15 år.

Til industriel varmegenvinding kan AB&CO levere skræddersyede løsninger, såkaldte rekuperative enheder til produktion af damp, opvarmning af termisk olie (hedtolie) eller hedtvand.

Røggas / udstødsgas indeholder store mængder varme. Motorer producerer store mængder røggas ved høje temperaturer. Fra kedler er røggastemperaturerne noget lavere. I stedet for at miste varmen i den bortledte røggas, muliggør anvendelse af de såkaldte economisere eller røggaskedler at der i stedet for bortledning produceres brugbar varme i form af damp, hedtolie, hedtvand (tryksat og over 120°C) eller varmtvand (atmosfærisk). 

Denne type produkt kræver at der bruges en del ingeniørtimer til at udarbejde design, lay-out, beregninger og til pris-fastsættelse. Derfor tilbydes dette som konsulentbistand fra AB&CO · CONSULT, der udlægger design og foretager alle beregninger. Alle detaljer videregives, så det fysiske produkt kan fremstilles efter eget valg. Princippet er yderst velfungerende og prisbilligt, og anvendes af mange kunder.

 

Dansk Håndværk
fra Dansk Fabrik
Varmegenvinding kan bl.a. ske med en economiser. Denne model er med en enkel eller flere udtrækbare indsatse
og med ekstra plads til fremtidige udvidelser

Spildvarmen i afkastluft og Røggas

Også i afkastluft fra f.eks. tørreanlæg, kan der være meget store mængde spildvarme.

Disse enheder har været anvendt i mange år og mange steder. Man har altid haft en vis balance i anvendelse af løsninger af varmegenvinding, integreret i kedelløsninger.

I dag er det mere reglen end undtagelsen at lave varmegenvinding i forbindelse med procesopvarmning. Det vil sige at man gør det alle steder hvor man har mulighed for det. Årsagen er naturligvis først og fremmest at man kan spare på energi og nedbringe meget store driftsudgifter. Herudover er det et ikke helt uvæsentligt miljøforhold omkring CO2, som i sidste ende har en økonomisk effekt.

Economizer2.jpg (26169 bytes)

 

Grundlæggende er economisere eller røggaskedler en varmeveksler. Ydelsen afhænger af størrelse og design af enheden, men først og fremmest af ydre faktorer dvs. røggastemperaturer, røggasmængder samt de termiske størrelse på den "kolde" side. Dette betyder bla. at meget varm røggas fra motorer gør det muligt at producere højtryksdamp eller varm termiske olie (hedtolie), mens koldere røggas fra f.eks. kedler kun muliggør opvarmning af varmtvand af moderat temperatur.

Ligesom det gælder for varmevekslere generelt, vil den samme ydelse på en economiser kunne afstedkomme mange forskellige former og størrelser på enheden afhængige af de eksakte omstædigheder og de overordnede tekniske krav.

coils3cut.jpg (17142 bytes)

Economisere er den centrale del i varmegenvinding, og de kan udføres på mange typer varmevekslere og opbygget i mange typer systemer. På dette link om varmegenvinding, som er et kompendium i pdf-format, præsenteres en lang række løsninger.

Det kan være en fordel at anvende AB&CO · CONSULT som konsulent for at opnå den optimale løsning dvs. den største og hurtigste netto indtjening. For det er vigtigt at man identificere og prioritere de steder i et procesvarmesystem, hvor man får den største effekt på den nemmeste måde - det er logisk, men ikke desto mindre temmelig vanskelig i praksis.

Varmevekslere & Kedler

Economisere - eller røggaskølere - kan fungere som varmevekslere som vist ovenfor, og hvor vand, olie eller anden væske varmes op samtidig med at røggassen køles.

Men de kan også fungere som regulære kedler og bliver ofte kaldt røggaskedler. Kedelydelsen reguleres med ekstern by-pass som vist nedenfor (foto og 3D illustration).

Economisere som røggaskedler kan være baseret med produktion af damp, opvarmning af hedtolie eller hedtvand som varmebærer, - og bestykkes som andre kedler dvs. med pumper, armatur, instrumentering og styring (se foto i kolonnen til højre).

 

hovedmenu             kontakt

 

Systemer

Meget ofte er røggaskedler / economisere en del af et integreret kedelsystem med olie (eller gas) fyrede kedler. Her er der ikke tale om hurtige og nemme løsninger, men løsninger med langsigtede økonomiske perspektiver.

Nedenfor er vist et eksempel på et varmesystem med én economiser (røggaskedel) der arbejder som dampkedel i et til opgaven  tilpasset  totalarrangement. Bemærk at det er det samme dampkedelsystem, uanset om det er en røggaskedel eller en konventionel dampkedel. 

 

wpe8.jpg (46432 bytes)